Vodohospodářské stavby

Zabezpečíme

 •  projektové práce a realizaci

V oblastech:

  • Vodovodní sítě
  • Kanalizační sítě
  • Čistírny odpadních vod
  • Čištění dešťových vod
  • Retenční jímky
  • Odvodnění silnic a dálnic
  • Nádrže a rybníky
 • Úpravy a přeložky vodních toků